Registrácia v agentúre GALAXY je bezplatná.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením a zaslaním registračného formuláru na email: galaxycasting@gmail.com . Formulár ( castingový list) je na stiahnutie k dispozícii tu:

  1.  REGISTRAČNÝ FORMULÁR – Castingový list. – formát *.pdf – stiahnúť do počítača, vytlačiť, vyplniť, zoskenovať, ( výborna aplikácia do mobilu na skenovanie je Office Lens : pre Android,   pre iOs Office Lens ) poslať mailom, priložiť dve foto do prílohy.
  2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – Castingový list. – formát *.doc (World) – stianúť do počítača, vyplniť, vložiť dve foto, poslať na email.
  3. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – Castingový list. – formát *.odt (OpenOffice) – stianúť do počítača, vyplniť, vložiť dve foto, poslať na email.
  4. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – Castingový list. – pre všetkých, čo maju Gmail – kliknite TU, otvorí sa vám formulár na novej stránke,
    nežiadajte o povolenie možnosti úprav, ale kliknite na ,,Súbor,, potom na ,, Vytvoriť kópiu…,, potom na ,,OK,, Vytvorí sa vám kópia castingového listu, tú vyplňte, vložte foto  (nižšie je napísane aké ) a odošlite na galaxycasting@gmail.com

Registrácia je možná iba online.

Do formuláru, alebo mailu vložte svoju súčasnú kvalitnú fotografiu tváre jedna vážna, jedna s úsmevom.  /nezabúdajte že táto fotografia je prvým kontaktom s vami a preto je veľmi dôležité aby bola kvalitná / a hlavne vyplňte svoje meno, dátum narodenia, adresu, mobilný kontakt, znalosť jazykov, výšku, váhu a herecké skúsenosti.

Prihlásených a vybraných ľudí  následne kontaktujeme/od novorodencov po starých ľudí/ potom rozdeľujeme typologicky do kategórie KOMPARZ a tých, ktorí majú talent, herecké skúsenosti, alebo absolvovali naše herecké prípravné kurzy zaraďujeme do kategórie EPIZODKÁR. V kategórii HEREC sú zaradení profesionálni herci.

KOMPARZ

alebo sa im hovorí aj štatisti, sú ľudia , vhodné typy pre film, televíziu či reklamy, nemajú texty, pohybujú sa na scéne v druhom pláne , alebo v masových scénach.

EPIZODKÁR

je ten, ktorý už dostáva tzv.malú úlohu, kto má herecké skúsenosti, talent, alebo absolvoval naše herecké kurzy. Pri nakrúcaní už dostáva text, alebo sa pohybuje v blízkosti hercov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom/registračnom systéme castingovej spoločnosti Galaxy Casting, prevádzkovanej fyzickou osobou Evou Štefankovičovou

1. Castingová spoločnosť Galaxy Casting, Eva Štefankovičová, Ráztočná 22, 821 07 Bratislava, IČO: IČO : 17363900, Živn. Register č.102-29884 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov IS Registračný systém (ďalej len „registračný systém“). Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže záujemca o sprostredkovanie účinkovania vo filme, televíznych programoch a v reklame ako dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:
písomne na adrese:
Eva Štefankovičová – Galaxy
Ráztočná 22
821 07 Bratislava
e-mailová kontaktná adresa: galaxycasting@gmail.com

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, číslo platobného účtu, údaje o výške a váhe, farbe očí a vlasov, konfekčných veľkostiach odevov a obuvi, jazykových znalostiach a zručností nevyhnutných na podanie umeleckého výkonu, vizuálne a/lebo aj audiovizuálne zobrazenia dotknutej osoby. Pri uzatváraní zmlúv, na základe ktorých sú účinkujúcim vyplácané odmeny, je prevádzkovateľ, ako sprostredkovateľ účinkovania dotknutých osôb, povinný uvádzať rodné číslo ako jedinečný a jednoznačný identifikačný údaj, potrebný na identifikáciu príjemcov odmien platiteľmi a orgánmi pre správu daní alebo orgánmi, poverenými kontrolou čerpania prostriedkov z verejných zdrojov, ak je takýmto platiteľom verejnoprávna inštitúcia alebo súkromný producentský subjekt, ktorému bola poskytnutá podpora z takýchto zdrojov. Spracovanie aj takýchto údajov je v zmysle Nariadenia EP a Rady EU (GDPR) oprávnené, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy dotknutej osoby (článok 6, písm. b) a potreby oprávnených kontrolných orgánov štátnej správy alebo tretích osôb (článok 6., písm. e) a f), prevádzkovateľ je povinný tieto údaje kontrolným orgánom poskytnúť.

4. Prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účel: sprostredkovanie účinkovania podľa požiadaviek odberateľov jeho služieb .

5. Prevádzkovateľ nepoveril spracúvaním uvedeného rozsahu osobných údajov na uvedené účely sprostredkovateľa.

6. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadňujú konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o podmienkach spracúvania osobných údajov:
• osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom elektronického neaizovaného systému , alebo neelektronickými prostriedkami spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania
• osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poverené a poučené.

7. Dotknutá osoba berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie sprostredkovateľských služieb, o ktorých poskytovanie požiadala prihlásením sa do evidencie prevádzkovateľa .

8. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi presné a aktuálne osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného účelu ich spracúvania dobrovoľne a svoj súhlas vyjadruje vlastnoručným podpisom tlačiva slúžiaceho na tento účel. Za dotknuté osoby, ktoré nie sú z dôvodu veku spôsobilé na právne úkony, tento súhlas potvrdzuje ich zákonný zástupca.

9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté takým príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorské úrady, advokáti, správne orgány, iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

10. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby postupuje zahraničným odberateľom jeho služieb iba v nevyhnutnom rozsahu a s jej výslovným súhlasom vyjadreným podpísaním vyššie spomenutého tlačiva.

11. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.

12. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

13. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať vo svojom Registri po dobu 10 rokov, pokiaľ nepožiada prevádzkovateľa o vyňatie a vymazanie z registra pred uplynutím tejto doby. Môže tak urobiť kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.